สร้างเว็บไซต์ได้จริง บน iPhone และ iPad

คุณอาจถามตัวเองว่า ... ฉันจะสร้างเว็บไซต์บนไอแพทของฉันได้ไหม ?

เป็นไปได้หรือ ที่จะสร้างเว็บไซต์กับจอเล็ก ๆ บนไอโฟน และไอแพท ?


SimpleDifferent App เราได้นำเว็บไซต์มาไว้ใน iPhone และ iPad ของคุณแล้ว!


SimpleDifferent เราลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการสร้างเว็บไซต์  เพื่อคุณจะได้ใช้เวลาในการจัดการ

เนื้อหาที่สำคัญ


เร่ิมต้นการสร้างเว็บไซต์ที่ดีควรทำอย่างไร?

เร่ิมต้นกับเวลาเพียงเล็กน้อย พร้อมกระดาษ 1 แผ่น! (วิธีการที่แสนจะธรรมดา ! ;-)
สิ่งสำคัญเพียง 2 รายการที่คุณควรเขียน:

  1.   คำถามอะไรที่ลูกค้าจะถามคุณ เมื่อคุณนำเสนอข้อมูล   เขียนคำถามเหล่านั้นด้วยภาษาพูด

  2.   คำถามอะไรที่ลูกค้าจะใช้สำหรับพิมพ์ค้นหาเว็บไซต์ของคุณบน search engines, ถึงแม้

ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะยังไม่รู้จักเว็บของคุณก็ตามที   ลองนึกถึงคำหรือประโยคต่าง ๆ ที่พวกเขา

จะใช้ในการพิมพ์ค้นหาใน Google searches.


คู่มือฉบับย่อ app เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์!


SimpleDifferent App ออกแบบเพื่อให้คุณใช้งานได้ง่าย...

ในการเร่ิมต้นสร้างเว็บไซต์  คุณควรมี 2 รายการต่อไปนี้


  -> รายการคำถามที่คุณเขียนขึ้น, จำนวนหน้า ที่คุณต้องการ ? 
  -> ระหว่างการสร้างเว็บไซต์  คุณควรคิดเกี่ยวกับคำที่ใช้

      เพื่อเครื่องมือค้นหาด้วยเช่นกัน? 


นี่คือบางส่วนของหลักพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์  ที่ควรคิดไว้

ในขณะที่กำลังสร้างเว็บไซต์ของคุณ

   • 1 คำตอบ = 1 หน้า = 1 หัวเรื่อง  
   • ชื่อแท็บในแต่ละหน้า      จะช่่วยให้ผู้เข้าชมมองหาส่ิงที่ต้องการค้นหา

ได้ง่าย และรู้ตำแหน่งหน้าที่กำลังอ่านอยู่
   • หากเนื้อหาภายใน ไม่สามารถเชื่อมโยงให้อยู่ในหน้าเดียวกันได้ 

คุณสามารถเปิดหน้าใหม่ เพื่อเพ่ิมข้อมูลให้ดูน่าสนใจย่ิงขึ้น
   • ให้เว็บไซต์คุณสามารถแสดงถึงบริการที่คุณต้องการให้ผู้เช้าชม

ทราบข้อมูลได้ เช่น  คุณเปิดร้านขายดอกไม้ มีบริการ 5 แบบ คือ

จัดดอกไม้ในแจกัน, จัดเป็นช่อ, จัดดอกไม้ภายในงานพิธีต่าง ๆ ,

จัดทำขันผูกข้อมืือ  พานพุ่ม, จัดทำพวงมาลัย    ควรมีรายละเอียด

ให้ชัดเจน  ครอบครุมในแต่ละบริการ
   •จัดทำหน้าแรกเป็นหน้าสุดท้าย     คุณควรเรียบเรียงเนื้อหา

จากทุก ๆ หน้าให้สอดคล้องกัน และนำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้ชัดเจน

โดยทำการสร้างลิงค์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บของคุณ

search engines สนใจอะไรในเว็บคุณ ?

หากคุณทำตามคำแนะนำข้างต้น จะช่วยให้เว็บคุณอยู่ในความสนใจ

ของผู้เข้าชม   การใช้คำพูดของผู้เข้าชมที่ใช้ในการหาเว็บไซต์ของคุณ

ในเครื่องมือค้นหา เพื่อมองหาข้อมูลนั้น  คุณสามารถนำคำเหล่านั้น

มาสร้าง และปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อตอบสนอง ความต้องการของ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ดีย่ิงขึ้น 

           "search engines  ก็จะค้นหาเว็บไซต์ที่เขาเชื่อว่า

            จะตอบสนองความคาดหวังของผู้ค้นหาเช่นกัน"


วิธีการนี้มีการศึกษาจำนวนมาก และมาจากประสบการณ์จริงของเรา

ดูแลผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ แล้ว Google จะดูแลคุณเอง


เมื่อต้องการข้อมูลเพื่อช่วยสร้างเว็บ?

เราได้เตรียมคำแนะนำต่าง ๆ ไว้สำหรับคุณแล้ว!

คำแนะนำในการกำหนด และจัดการเนื้อหาภายในเว็บของคุณ :  การเขียนข้อความ, คำหลัก, ภาพ, การสร้างลิงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูล และองค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความชัดเจน และน่าสนใจสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ  และ search engines


SimpleDifferent App เราได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำส่ิงเหล่านี้ได้ ลิงค์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย iPad ของคุณ

ออกแบบโดย iPad